Vai trò ca bc hà và men vi sinh trong điu tr hi chng rut kích thích

H vi sinh vt trong d dày thc qun đưc to hình bi khoang ming, hu hng và d dày do s di chuyn ca vi khun đưng ming đến thc qun và s trào ngưc ca h vi sinh vt trong d dày
Chuyên mục: Kiến thức
Comment on Vai trò của bạc hà và men vi sinh trong điều trị hội chứng ruột kích thích

Các yếu t nh hưng đến thành phn ca h vi sinh vt đưng tiêu hóa trên

H vi sinh vt trong d dày thc qun đưc to hình bi khoang ming, hu hng và d dày do s di chuyn ca vi khun đưng ming đến thc qun và s trào ngưc ca h vi sinh vt trong d dày
Chuyên mục: Kiến thức
Comment on Các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần của hệ vi sinh vật đường tiêu hóa trên