Nghiên cứu

Chất điện giải

Chất điện giải là chất được tạo ra khi hòa tan muối trong dung dịch. Những ion dương và âm có thể dẫn điện, và do đó được gọi là "điện phân".